افزایش نرخ ارز و کاهش بودجه مدارس خارج از کشور را تعطیل نکرد رییس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور :

رییس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور با اشاره به کاهش بودجه این مرکز به یک سوم و سیاست ادامه فعالیت مدارس گفت:با وجود برخی جوسازی‌ها سعی می‌کنیم در تمام برنامه‌های بین‌المللی مشارکت داشته باشیم و کرسی‌های ایران را خالی نکنیم.