پژوهش

دولت سيزدهم وچالش هاي آموزش وپرورش(بخش دواز دهم،رسانه وتعليم وتربيت)

اشاره: دربخش هاي اول ،دوم،سوم،چهارم ، پنجم،ششم،هفتم ،هشتم ،نهم،دهم ويازدهم درمورد جايگاه واهميت تعليم وتربيت، مقايسه رويكرد تعليم وتربيت اسلامي وغربي وفهرستي از دغدغه هاي مهم آموزش وپرورش، مقام وجايگاه معلم ،فرازونشيب تربيت معلم وموقعيت آن ، مدیریت تحول خواه، شوراي عالي رفاهي اقتصادي آموزش وپرورش،مدرسه زندگي؛برنامه درسي براي زندگي فردا ، امورتربيتي ، نهادتعليم وتربيت درساختارحكومت و كار آمدي ساختارونظارت به صورت اجمال بحث شد.دربخش آخر نكاتي در مورد موضوع رسانه وتعليم وتربيت تقديم مي شود.همچنان انتظار داريم از پيشنهادهاي ارزشمند خود مارا بهره مند فرمائيد.

ادامه نوشته »

دولت سيزدهم وچالش هاي آموزش وپرورش(بخش يازدهم،كار آمدي ساختار ونظارت)

اشاره: دربخش هاي اول ،دوم،سوم،چهارم ، پنجم،ششم،هفتم ،هشتم ،نهم ودهم درمورد جايگاه واهميت تعليم وتربيت، مقايسه رويكرد تعليم وتربيت اسلامي وغربي وفهرستي از دغدغه هاي مهم آموزش وپرورش، مقام وجايگاه معلم ،فرازونشيب تربيت معلم وموقعيت آن ، مدیریت تحول خواه، شوراي عالي رفاهي اقتصادي آموزش وپرورش،مدرسه زندگي؛برنامه درسي براي زندگي فردا ، امورتربيتي و نهادتعليم وتربيت درساختارحكومت به صورت اجمال بحث شد.دراين بخش نكاتي در مورد موضوع كار آمدي ساختارونظارت تقديم مي شود.همچنان انتظار داريم از پيشنهادهاي ارزشمند خود مارا بهره مند فرمائيد.

ادامه نوشته »

دولت سيزدهم وچالش هاي آموزش وپرورش(بخش دهم)

اشاره: دربخش هاي اول ،دوم،سوم،چهارم ، پنجم،ششم،هفتم ،هشتم ونهم درمورد جايگاه واهميت تعليم وتربيت، مقايسه رويكرد تعليم وتربيت اسلامي وغربي وفهرستي از دغدغه هاي مهم آموزش وپرورش، مقام وجايگاه معلم ،فرازونشيب تربيت معلم وموقعيت آن ، مدیریت تحول دلخواه شوراي عالي رفاهي اقتصادي آموزش وپرورش،مدرسه زندگي؛برنامه درسي براي زندگي فردا ، امورتربيتي به صورت اجمال بحث شد.دراين بخش نكاتي در مورد موضوع نهادتعليم وتربيت درساختارحگومت تقديم مي شود.همچنان انتظار داريم از پيشنهادهاي ارزشمند خود مارا بهره مند فرمائيد.

ادامه نوشته »

دولت سيزدهم وچالش هاي آموزش وپرورش(بخش نهم)

اشاره: دربخش هاي اول ،دوم،سوم،چهارم ، پنجم،ششم،هفتم وهشتم درمورد جايگاه واهميت تعليم وتربيت، مقايسه رويكرد تعليم وتربيت اسلامي وغربي وفهرستي از دغدغه هاي مهم آموزش وپرورش، مقام وجايگاه معلم ،فرازونشيب تربيت معلم وموقعيت آن ، مدیریت تحول دلخواه شوراي عالي رفاهي اقتصادي آموزش وپرورش،مدرسه زندگي؛برنامه درسي براي زندگي فردابه صورت اجمال بحث شد.دراين بخش نكاتي در مورد موضوع امورتربيتي تقديم مي شود.همچنان انتظار داريم از پيشنهادهاي ارزشمند خود مارا بهره مند فرمائيد.

ادامه نوشته »

دولت سيزدهم وچاش هاي آموزش وپرورش(بخش هشتم)

اشاره: دربخش هاي اول ،دوم،سوم،چهارم و پنجم وششم درمورد جايگاه واهميت تعليم وتربيت، مقايسه رويكرد تعليم وتربيت اسلامي وغربي وفهرستي از دغدغه هاي مهم آموزش وپرورش، مقام وجايگاه معلم ،فرازونشيب تربيت معلم وموقعيت آن و مدیریت تحول دلخواه به صورت اجمال بحث شد.دراين بخش نكاتي در مورد موضوع مدرسه زندگي ؛برنامه درسي براي زندگي فردا تقديم مي شود.همچنان انتظار داريم از پيشنهادهاي ارزشمند خود مارا بهره مند فرمائيد.

ادامه نوشته »

دولت سيزدهم وچالش هاي آموزش وپرورش

اشاره: دربخش هاي اول ،دوم،سوم،چهارم ،پنجم وششم درمورد جايگاه واهميت تعليم وتربيت، مقايسه رويكرد تعليم وتربيت اسلامي وغربي وفهرستي از دغدغه هاي مهم ،مقام وجايگاه معلم وفرازونشيب تربيت معلم وموقعيت آن به صورت اجمال بحث شد.دراين بخش نكاتي درخصوص اقتصاد آموزش وپرورش تقديم شما خواننده محترم مي شود.همچنان انتظار داريم از پيشنهادهاي ارزشمند خود مارا بهره مند فرمائيد

ادامه نوشته »

دولت سيزدهم وچالش هاي آموزش وپرورش

اشاره: دربخش هاي اول ،دوم،سوم،چهارم و پنجم درمورد جايگاه واهميت تعليم وتربيت، مقايسه رويكرد تعليم وتربيت اسلامي وغربي وفهرستي از دغدغه هاي مهم آموزش وپرورش، مقام وجايگاه معلم وازفرازونشيب تربيت معلم وموقعيت آن به صورت اجمال بحث شد.دراين بخش نكاتي در مورد موضوع مدیریت تحول دلخواهتقديم مي شود.همچنان انتظار داريم از پيشنهادهاي ارزشمند خود مارا بهره مند فرمائيد.

ادامه نوشته »

دولت سيزدهم وچالش هاي آموزش وپرورش

اشاره: دربخش هاي اول ،دوم،سوم، وچهارم درمورد جايگاه واهميت تعليم وتربيت، مقايسه رويكرد تعليم وتربيت اسلامي وغربي وفهرستي از دغدغه هاي مهم و مقام وجايگاه معلم به صورت اجمال بحث شد.دراين بخش ازفرازونشيب تربيت معلم وموقعيت نكاتي تقديم مي شود.همچنان انتظار داريم از پيشنهادهاي ارزشمند خود مارا بهره مند فرمائيد.

ادامه نوشته »

دولت سيزدهم وچالش هاي آموزش وپرورش

اشاره: دربخش هاي قبل درمورد جايگاه واهميت تعليم وتربيت، مقايسه رويكرد تعليم وتربيت اسلامي وغربي وفهرستي از دغدغه هاي مهم اين موضوع به صورت اجمال بحث شد.دراين بخش ازجايگاه والاومنيع معلم و عملكرد دولتمردان درابعاد مختلف نسبت به اين محور تعليم وتربيت نكاتي تقديم مي شود.همچنان انتظار داريم از پيشنهادهاي ارزشمند خود مارا بهره مند فرمائيد.

ادامه نوشته »