افتتاح رادیو عدالت با حضور سخنگوى دستگاه قضایی/ لزوم افزایش آگاهى‌هاى حقوقى مردم در نخستین روز هفته قوه قضاییه انجام شد

همزمان با آغاز هفته قوه قضاییه و با حضور سخنگوى دستگاه قضایی رادیو عدالت افتتاح شد.

همزمان با آغاز هفته قوه قضاییه و با حضور سخنگوى دستگاه قضایی رادیو عدالت افتتاح شد.

همزمان با آغاز هفته قوه قضاییه و با حضور سخنگوى دستگاه قضایی رادیو عدالت افتتاح شد.

همزمان با آغاز هفته قوه قضاییه و با حضور سخنگوى دستگاه قضایی رادیو عدالت افتتاح شد.