ایجاد شورای عالی نماز در آموزش و پرورش معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش:

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش گفت: شورای عالی نماز با مسؤولیت وزیر آموزش و پرورش شکل گرفت لذا سعی می‌کنیم از تمام ظرفیت‌های آموزشی، پرورشی، فرهنگی و ورزشی که در برنامه درس ملی است، استفاده کنیم.

رقابت ۱۱۳۶ کتاب آموزشی و تربیتی در جشنواه رشد مدیرکل دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی:

مدیرکل انتشارات و تکنولوژی آموزشی گفت: در شانزدهمین جشنواره کتاب‌های آموزشی و تربیتی رشد، ۳۸ عنوان کتاب به عنوان کتاب‌ برتر معرفی شدند که ۱۶ کتاب از این تعداد، به عنوان کتاب سال ۹۶ معرفی شده‌اند.

فضای مجازی در یادگیری دانش‌‌آموزان اختلال ایجاد کرده است معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش:

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه افراد بین ۲۰ تا ۸۰ ساعت در هفته درگیر فضای مجازی هستند، گفت: فضای مجازی در یادگیری دانش‌‌آموزان اختلال ایجاد کرده است که به مطالعه سرسری و کاهش سرانه کتاب انجامیده است.

هیچ یک از کتب کمک درسی در شانزدهمین جشنواره کتاب رشد برگزیده نشدند دبیر شانزدهمین جشنواره کتاب رشد:

مدیرکل دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی و دبیر شانزدهمین جشنواره کتاب‌های آموزشی و تربیتی و رشد از برگزیده نشدن هیچ یک از کتاب‌های کمک درسی در این دوره از جشنواره خبر داد.