بن‌بستی در ایران نداریم احمد توکلی در رونمایی از کتاب «شاخصی برای عدالت» گفت:

احمد توکلی در رونمایی از کتاب «شاخصی برای عدالت» گفت: به عنوان فردی که حدود 50 سال است در عرصه عدالت‌خواهی مبارزه می‌کنم، به مسئولین کشور بارها گفته‌ام که وضع خیلی خراب است، ولی بن‌بستی وجود ندارد.