چرادبیرخانه شورای عالی آموزش وپرورش اسناد پیشنهادی برای صحن شورا را در معرض عموم قرار نمی دهد

بسم الله الرحمان الرحیم

رسانه #معلم فرهنگ قرآنی و دیانت مبتنی بر آن اقتضا ءمشورت با افراد ذینفع و افراد نخبگانی ودر نهایت گفتمان اجتماعی برای تصمیم مناسب را دارد تا نهاد های که ماموريت پاسخ ومدیریت وکار آمدی نیاز های مبتنی بر ماموريت دستگاه اجرایی را دارند باتلاقی ها ویا دانش ها ویا اراده های خود منافع ذی نفعان را تعریف نکنند وبرای حل آن نسخه ننویسند که نتیجه آن مقاومت ذی نفعان وتعارض با آنان خواهد شد

از سوی دیگر مشورت ،مشارکت اجتماعی را تقویت می کند و انسجام گروه ها را بدنبال دارد و افراد کارکرد خود را در جامعه مشاهده می کنند هویت فردی آنها با هویت جمعی پیوند می خورد و در تعارض های منافع فردی و اجتماعی منافع اجتماعی را مقدم می دارند

شورای عالی آموزش وپرورش بخشی از نقش تقنینی و نظارتی مجلس را برعهده دارد ونتایج نزدیک به ۵ دهه فعالیت پس از انقلاب ،مجموعه قوانینی است که نیازهای حقوقی مدارس را برای ساماندهی مدرسه فراهم می نماید و خوشبختانه در سال های اخیر نمایندگان از معلمان ومدیران همراه مدیران حقوقي وشخصیت های حقیقی حضور دارند و شبکه سازی در سطح استان ها نیز انجام پذیرفت ومتاسفانه شورا در راهبری اجرای سند تحول کارنامه موفقی ندارد که دلایل مختلفی دارد

از سوی دیگر به نقش نظارتی کمتر پرداخته شده است وگزارشات متقن و شاخص مند و رویه ای سالانه به جامعه ارائه نمی شود تا مرجعیت برای قضاوت ها ذینفعان ومتخصصان و جامعه باشد

و فرآیند مشارکت در تقنین و نظارت تعریف روشن ندارد و از یک نهاد ملی با بدنه اجتماعی ملی از مدرسه تا دانشگاه ه های علوم تربیتی، تعامل آنها در این دو وظیفه مشخص نشده است و این گمانه ها از مشاهدات عینی وتجربیات شخصی وبررسی های موردی نویسنده از جمله دستور کار جلسات شوراست

به عنوان نمونه شورا در تاریخ ۲/۳ هزار و سيصد و هفتمين با دستور کار زیرجلسه تشکیل می دهد

:- ارائه نظرات و دیدگاه‌های اعضای شورای ‌عالی در مورد مسائل مختلف آموزش و پرورش

– ترمیم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش-

ماده واحده کاهش تنوع مدارس-

نظام واره شایستگی هاي پایه

– مسیر رشد معلمی-

الگوي مدرسه تراز سند-

لایحه تقویت مدارس و مراکز تربیتی آموزش و پرورش

پیش نویس هیچکدام از دستور کار در سایت بارگذاری نشد تا علاقمندان وذی نفعان ومتخصصان آن را بررسی کنند و احتمالانقد هاي خود را در رسانه های عمومی ارائه کنند وفضای عمومی جامعه را مطلع نمایند و واکنش هاي مردم را به مسئله کلان ومهم تربیت برانگیزند تا گام نخست اجرایی سازی اسناد یعنی توافق اجتماعی محقق شودو شفاف سازی که مفهوم اساسی حکمرانی در این دوره است از حصار تنگ مالی واقتصاد وبه فضاهاي فرهنگی واجتماعی وتربیت آغوش باز کند و هویت های ملی در این تعاملات ارتقا یابد و این عدم بارگذاری اسناد پیشنهادی یا از بی نیاز دبیرخانه از مشورت اجتماعی است ویا از استحکام سند و اعتبار بخشی های جامعه آماری محققان است ویا از محرمانه بودن اسناد است ویا از سهل انگاری است به هر دلیلی باشد موجه نیست وانتظار می‌رود درب مشارکت جامعه با امر مهم تعلیم وتربیت باز باشد وایرانی در جامعه خود نقش آفرینی نماید ومدیران خود را نماینده تام مردم نپندارند

سید نصرت الله فاضلی #کارشناس تعلیم و تربیت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *