اقامه نماز در مدارس، نماد غلبه آموزش بر تربیت یادداشت موضوعی:

چرا بعضی از مدیران سخن از تربیت می زنند و گوش فلک را کر می کنند و راهبرد شایستگی محوری را در تربیت مهم می دانند و رویکرد تلفیقی را تجویز می کنند، اما در عرصه ها محیط یادگیری به نام نمازخانه و فرصت یادگیری به نام وقت اقامه نماز را  در تلفیق بین آموزش مفاهیم دروس با نگرش توحیدی در این آموزش ها که  اقامه ی نماز می تواند به آن کمک کند توجه لازم را نمی کنند؟