کدام را باور کنیم؛ ژست دموکراتیک‌تان یا دست‌های بسته دانش‌آموزان فرانسوی؟ نامه دانش آموزان تهرانی به رئیس جمهور فرانسه:

در نامه دانش‌آموزان تهرانی به رئیس جمهور فرانسه آمده است: کاش تکلیف دنیا را روشن کنید؛ ژست دموکراتیک شما را باور کنیم یا دست‌های بسته دانش‌آموزان فرانسوی را!

تحصیل ۱۱۰ هزار و ۱۱۹ دانش‌آموز تبعه خارجی در شهرستان‌های استان تهران مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران:

مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های تهران گفت: در شهرستان های استان تهران یک میلیون و ۴ هزار دانش‌آموز تحصیل می‌کنند که از این تعداد ۱۱۰ هزار و ۱۱۹ نفر اتباع هستند.

عملکرد کانون تربیت اسلامی استان بوشهر

همانگونه که امام (ره) و مقام معظم رهبری بارها فرمودند، راه اصلی و اساسی استقلال کشور این است که چشم امیدمان را به بیگانگان به طور کامل قطع کنیم و سربلندی و عزت را در خود کفایی و یاور هر چه بیشتر نسل جوان و مستعد خلاق کشور جستجو نماییم.