نماینده قشر فرهنگیان در میز گرد مطالبات از مجلس آینده مطرح کرد :آماده سازی بستر مطالبه گری اصلی ترین کار مجلس انقلابی است

نماینده قشر فرهنگیان در میزگرد «مطالبات از مجلس آینده» مطرح کرد آماده‌سازی بستر مطالبه گری مردمی، اصلی‌ترین کار مجلس انقلابی است …