عملکرد کانون تربیت اسلامی استان بوشهر

همانگونه که امام (ره) و مقام معظم رهبری بارها فرمودند، راه اصلی و اساسی استقلال کشور این است که چشم امیدمان را به بیگانگان به طور کامل قطع کنیم و سربلندی و عزت را در خود کفایی و یاور هر چه بیشتر نسل جوان و مستعد خلاق کشور جستجو نماییم.