امپراتوری فشل کتاب درسی در ایران

مقایسه کتب درسی ابتدایی و متوسطه کشور‌های نروژ، ایران و چین نشان می‌دهد که سیستم آموزشی ما صرفاً کتاب محور آن هم همراه با محتوای اندک مطالب است. حال آنکه کتب درسی در چین عملگرا و نروژ هم با حذف کتب درسی سبکی نوین آموزشی ایجاد کرده است.

کالبدشکافی سند 2030؛ سندی تهیه شده با تفکر استکبار جهانی

استاد دانشگاه امام صادق (ع) در نشست اندیشه ورزی بزم اندیشه با موضوع ” کالبد شکافی سند آموزشی 2030 در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، انتقاداتی نسبت به پذیرش سند 2030 در دولت اصولگرای دهم وارد کرده و بر اجرای کامل سند تحول بنیادین توسط آموزش و پرورش و دولت تاکید نمود.