از کتاب «انسان و محیط زیست» تا «مدرسه سبز»

آنهایی که مدرسه صالح و مدرسه انقلابی را آرمانی می دانند و با برچسب ایدئولوژیک اجرای آنرا تعدی به حقوق دانش آموزان قلمداد می کنند و مدارس سبز را حرکت در کاروان توسعه پایدار و امری اجتناب ناپذیر وگریز ناپذیر جا می زنند.