بررسي بودجه آموزش و پرورش در سال 1402

الف)بررسی تبصره هاي مرتبط با آموزش و پرورش در لایحه بودجه سال 1402

تامين گرمايش مدارس محروم

 • تبصره ۱ –نفت و روابط مالی آن با دولت/ صندوق توسعه ملی (بخش اول احکام یکساله(

متن ماده ب-سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام و میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی و خوراک تحویلی به پتروشیمی ها شش میلیون و سی و هش هزار و هفتاد و پنج میلیارد(6.038.075.000.000.000)( ریال, که سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام مندرج در ردیف شماره210101، میعانات گازی مندرج در ردیف 210105، خالص صادرات گاز طبیعی مندرج در ردیف 210102، منابع مربوط به سه درصد(3%) سهم مناطق نفت خیز, گازخیز و توسعه نیافته مندرج در ردیف 210109 و خوراک تحویلی به پتروشیمی ها مندرج در ردیف 210106 جدول شماره (5) این قانون تعیین میشود. صادرات فرآورده های نفتی مشمول این حکم نمیباشد.

دستگاههای اجرائی ملی, مجاز به استفاده هزینه ای از منابع سه درصد(3%) مناطق نفت خیز, گازخیز و توسعه نیافته نمی باشند.

 • پيشنهاد  اصلاحي كارشناسي :

با توجه به افزايش دانش آموزان بازمانده از تحصيل در مناطق محروم كه عمدتاً در مناطق نفت خيز و گاز خيز سكونت دارند ، پيشنهاد مي گردد 30 درصد از سهم سه درصدی مناطق نفت خیر، گازخیز و توسعه نایافته صرف جذب کودکان بازمانده از تحصیل و تارکان از تحصیل و تكمیل زیرساختهای آموزشی و پرورشی این مناطق از طریق ادارات کل استانهای آموزش و پرورش شود.

متن ماده د- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه  ذيربط مكلف است از محل سهم چهارده ونیم درصد(14.5%)شرکت مذکور تا میزان سی هزار میلیارد(30.000.000.000.000)ریال نسبت به گازرسانی به روستاها و اتمام طرح )پروژه(های نیمه تمام گازرسانی به روستاها ، تداوم گازرسانی با اولویت گازرسانی به شهرها و روستاهای استان سیستان و بلوچستان ، جنوب کرمان و شرق هرمزگان اقدامات لازم را به عمل آورد. شرکت مذکور موظف به گازرسانی تا درب مدارس و مساجد روستایی است .

 • پيشنهاد  اصلاحي كارشناسي :

با توجه به راهكار 7 از سند تحول بنيادين افزایش نقش مدرسه به عنوان یکی از کانون های پیشرفت محلی، به ویژه در ابعاد فرهنگی  اجتماعی و راهکار ٦-20  بهینه سازی بهر ه برداری از منابع مادی و فیزیکی و تبدیل به احسن کردن آنها و طراحی استانداردهای مصرف و تعبیه سازوکارهای پیشگیری از اسراف و تبذیر انتظار مي‌رود بمنظور بسط عدالت آموزشي برغم عنوان لوله كشي تا درب مدارس كه امر پسنديده‌اي مي‌باشد اين متن تبصره به مانند بودجه سال 1400،  از “لوله كشي تا مدارس” به “لوله كشي به مدارس” تغيير يابد چون بدليل ناتواني مالي مدارس روستايي به لوله كشي در داخل مدارس و يا احتمال لوله كشي هاي ارزان قيمت و ناايمن شاهد عدم بهره مندي از نعمت گرمايشي و در مواردي بوجود آمدن آسيب‌هاي جدي در مدارس باشيم.

بازسازي ساختمان مدارس

متن ماده ک – به وزارت نفت اجازه داده میشود در سال ۱۴۰2 نسبت به فروش مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) از محل تحویل نفت خام )مازاد بر منابع بندهای “ب” و “ی” این تبصره( به پالایشگاه ها تا سقف یکصد و نود هزار میلیارد (190۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال اقدام و درآمد حاصله را به ردیف درآمدی شماره 2۱۰۱۱5 جدول شماره (5 )این قانون واریز نماید. منابع حاصله در حدود درآمدهای وصولی, به منظور آسفالت راههای فرعی و روستایی, شبکه راههای اصلی, فرعی و طرحهای مسکن مهر و مسکن ملی, آسفالت معابر و بهسازی روستاها و شهرها, پروژه های تنش آبی روستاها, مدارس روستایی و عشایری توسط سازمان برنامه و بودجه کشور پس از مبادله موافقت نامه به دستگاههای اجرایی ذیربط تخصیص مییابد. آیین نامه اجرایی این بند ظرف دوماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت نفت و سایر دستگاههای ذیربط پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران میرسد.

 • پيشنهاد اصلاحي كارشناسي:

با توجه به راهکار ٦-20 در سند تحول بنيادين:    بهینه سازی بهره برداری از منابع مادی و فیزیکی و تبدیل به احسن کردن آنها  لازم است سهم آموزش و پرورش از اختصاص اين ماده به مانند بودجه سال 1401 مشخص گردد. چراكه از آنجایی که سهم هريك از دستگاههای ذيل بند “ك” تبصره 1 مشخص نشده است میتواند در تخصیص اعتبارات مد نظر، دستگاههای مذکور را دچار مشكل نماید.

متن ماده ي دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به تحویل نفت خام و میعانات گازی به اشخاص معرفی شده توسط دستگاههای اجرایی بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت مذکور وپس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور به منظور اجرای موارد زیر اقدام نماید:

۱- مازاد بر سقف مندرج در بند “ب” این تبصره تا مبلغ سه میلیارد (3.000.000.000) یورو به ستاد کل نیروهای مسلح به منظور تقویت بنیه دفاعی, تحقیقات راهبردی دفاعی و پرداخت تعهدات مربوط به طرحهای دفاعی و تا مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (1.500.000.000)یورو بابت طرحهای محرومیت زدایی و پیشران, بر اساس جدول شماره(21)  این قانون و به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی )ای.تی.اس(با خزانه داری کل کشور اعمال حساب کند.

-2 به ستاد کل نیروهای مسلح اجازه داده میشود در سقف جزء(1)  این بند سهمیه نفت خام و میعانات گازی را از طریق پالایش در پالایشگاههای خصوصی کوچک که نسبت به افزایش ظرفیت تولید خود اقدام نموده اند, پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور به مصرف برساند. معادل فرآورده های ناشی از اجرای این بند صرفاً جهت صادرات آن در اختیار نیروهای مسلح قرار میگیرد.

3- دولت مجاز است به دستگاه های اجرایی, صندوقهای بازنشستگی دولتی, دستگاههای دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت در سقف منابع بودجه عمومی و همچنین بابت بازپرداخت بدهیها و تعهدات دولت به سازمان تامین اجتماعی و تسویه بدهی به نهادهای عمومی غیر دولتی و انقلابی و شهرداری ها و آستان قدس رضوی و اجرای طرحهای مربوط به توسعه نیروگاههای اتمی و طرحهای پیشران با اولویت طرحهای توسعه میادین نفت و گاز با لحاظ سهم صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نف نسبت به اختصاص نف ت ام و میعانات گازی برای صادرات اقدام نماید.

تایید صلاحیت فنی, حرفه ای و مالی اشخاص معرفی شده توسط رییس دستگاه اجرایی مربوطه, صرفاً توسط وزارت نفت انجام می شود.

  ۴- متناسب با میزان استفاده از سازوکار جزء ) ۱( این بند معادل چهارده و نیم درصد(5/14%) به عنوان سهم شرک ملی نفت ایران و چهل درصد نفت خام و میعانات گازی و یا به صورت نقد حسب مورد پرداخت میشود.

آیین نامه های اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور )مسئول(وزارت نفت و وزارت امور اقتصادی و دارایی, بانک مرکزی و ستاد کل نیروهای مسلح پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران میرسد.

 • پيشنهاد اصلاحي كارشناسي:

با توجه به تاكيد ابلاغيه اقتصادمقاومتي بر تامين سرمايه‌هاي انساني از مشاركت آحاد جامعه و تشويق همكاري جمعي بر مشاركت طبقات كم‌درآمد و متوسط در بند اول ابلاغيه و تاكيد بر پيشتازي اقتصاد دانش‌بنيان و ساماندهي نظام نوآوري در بند دوم ابلاغيه و با استناد بر راهکار 3-21 از سند تحول بنيادين  طراحی و استقرار نظام جامع هدایت تحصیلی و استعدادیابی به منظور هدایت دانش آموزان به سوی رشته ها، حِرَف و مهارت های مورد نیاز حال و آینده کشور متناسب با استعدادها، علاقه مندی و توانایی های آنان” و با توجه به روند توسعه اقتصادي كشور و نياز مبرم به آموزش نيروي انساني مهارتي جهت تامين نيازهاي آتي اشتغال كشور؛ لازم است بندي با عنوان شرکت ساختمانی صندوق ذخیره فرهنگیان نسبت به ساخت ۱۰۰ هنرستان فنی وحرفه ای و ساخت ۱۰در صد کارگاه وآزمایشگاه مدارس متوسطه اول با پیشنهاد و نظار ت وزارت آموزش وپرورش درنظر گرفته شود.

 • تبصره 6- عوارض و مالیات (بخش اول احکام یکساله)

متن ماده ک به وزارتخانه های نفت و نیرو اجازه داده میشود، به مدارسی که حداقل پنجاه (50%)  آن توسط خیرین ساخته می شود, تا پنجاه درصد (50%)  تخفیف برای حق انشعاب, توسعه شبکه, حق وصل شمارشگر)کنتور( آب, گاز و فاضلاب, افزایش جریان الکتریکی)آمپراژ( و حق وصل شمارشگر برق ارائه نماید.

 • تاييد كارشناسي در مطابقت آن با سند تحول بنيادين

با توجه به نياز آموزش و پرورش به ساخت  مدارس مي‌تواند موجب ترغيب خيرين مدرسه ساز گردد و در جهت راهکار 5-20طراحی سازوکارهای تنوع بخشی به منابع مالی دولتی و غیردولتی از قبیل موقوفات و امورخیریه” مي باشد

ابهام براي معافيت مالياتي موسسات كنكور

 • تبصره 6 عوارض و مالیات

متن ماده بند ث-4: معافیتهای مالیاتی تمام مؤسسات آموزشی از جمله مؤسسات کنکور دانشگاهها اعم از کنکور سراسری و کنکورهای تحصیلات تکمیلی(کارشناسی ارشد و دکتری) و انتشارات کمک آموزشی, لغو میشود.

 • پيشنهاد اصلاحي كارشناسي:

با توجه به راهکار 4-6  از سند تحول بنيادينساماندهی و مدیریت بر فعالیت های مؤسسات و آموزشگاه های آزاد وابسته به وزارت آموزش و پرورش، بازنگری و باز تولید محتوای برنامه های آموزشی آنها همسو با اهداف و برنامه های تحولی آموزش و پرورش و نظارت و ارزیابی مستمر بر عملکرد آنها و هماهنگی و همکاری با دستگاه های ذی ربط برای ایجاد همسویی سایر آموزشگاه های آزاد با اهداف برنامه های نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی.”

چون در متن تبصره موسسات آموزشي بطور مشخص تعيين نشده است لذا ممكن است دايره شمول آن شامل موسسات و آموزشگاه هايي گردد كه كمك به آموزش عمومي كودكان و نوجوانان مي نمايد. لذا نيازمند اصلاح دارد تا بصورت ويژه شامل موسسات كنكور شود.

هزينه هاي جاري مدارس

متن ماده ک- بند ض:

کلیه واحدهای آموزشی مدارس دولتی وزارت آموزش و پرورش در صورت رعایت الگوی مصرف از پرداخت هزینه های برق, گاز و آب معاف هستند. هرگونه اعطای معافی غیر از این بند ممنوع میباشد.

 • تاييد كارشناسي در مطابقت آن با سند تحول بنيادين

با توجه به سرانه پایین مدارس و کمبود بودجه وزارت آموزش و پرورش در پوشش هزینه های مدارس، ماده فوق مورد تأیید است و میتواند كمك به مدارس دولتی و در جهت راهکار 6-20 بهینه سازی بهر ه برداری از منابع مادی و فیزیکی و تبدیل به احسن کردن آنها و طراحی استانداردهای مصرف و تعبیه سازوکارهای پیشگیری از اسراف و تبذیر” مي باشد.

متن ماده ک- بند ظ: دولت مکلف است بیست و هفت صدم درصد(27/۰% ) از کل نه درصد (9% ) مالیات بر ارزش افزوده را از طریق ردیفهای درآمدی و هزینه های مربوطه برای توسعه ورزش مدارس, ورزش همگانی, ورزش روستایی و عشایری, ورزش بانوان و زیرساخت های ورزش به ویژه در حوزه جانبازان و معلولان اختصاص دهد. این مبلغ از طریق ردیفهای مربوط به وزارت ورزش و جوانان شصت درصد (60%) و وزارت آموزش و پرورش چهل درصد (۴۰ %) و پس از مبادله موافقتنامه به این وزارتخانه ها اختصاص مییابد:

 -این اعتبار فقط در استانها هزینه میگردد.

-پرداخت هرگونه وجهی از بودجه کل کشور به هر شکل و به هر نحو به ورزش حرفه ای ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است .

-از مجموع عوارض و مالیات نه­درصدی(9%)موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده قبل از توزیع آن منابع بین ذینفعان, مبلغ مندرج در این ماده کسر خواهد شد. دولت مکلف است یک پنجم از منابع درآمدی ماده (9۴ )قانون برنامه ششم توسعه و یک پنجم از منابع درآمدی ماده (73 )قانون مذکور را برای ازدواج و اشتغال جوانان به عنوان سهم وزارت ورزش و جوانان هزینه نمایند.

 • پيشنهاد اصلاحي كارشناسي:

اگر چه اين ماده 94  قانون در برنامه ششم آورده شده است و لازم‌الاجرا مي‌باشد با توجه به اينكه ورزش مدارس پايه براي ورزش همگاني روستايي و عشايري و زنان و حتي معلولان(با توجه به وجود مدارس استثنايي) محسوب مي‌گردد، اما با توجه به اينكه در ماده 94 قانون برنامه ششم بر انجام توافقنامه بين دو وزارت ورزش و جوانان و وزارت آموزش و پرورش اشاره شده است در سال 1402 مي‌تواند طبق توافق طرفين سهم اين نسبت براي ورزش مدارس  بيشتر از اين ميزان قرار گيرد.

همانطور كه در اهداف كلان  سند تحول بنيادين آورده شده است كه هدف پرورش تربيت يافتگاني است “كه با درک مفاهیم بهداشت فردی و اجتماعی و مسائل زیست بوم طبیعی و شهری به منزلۀ امانات الهی، شایستگی حفظ و ارتقای سلامت فردی و بهداشت محیطی را کسب می کنند وبا ورزش و تفریحات سالم فردی و گروهی، به نیازهای جسمی و روانی خود و جامعه براساس اصول برگرفته از نظام معیار اسلامی، پاسخ می دهند.

لذا در نظر گرفتن ورزش مدارس به عنوان ورزش پايه و درنظر گرفتن سهم بيشتر به آن مطابق بند 10 بيانيه ارزش ها در سند تحول بنيادين منجر به ” سلامت جسمانی، نشاط و تقویت اراده” خواهد گرديد كه اثرات آن به سلامت جامعه را در پي خواهد داشت كه ماموريت مشترك وزارتين ورزش و جوانان و آموزش و پرورش مي باشد.

عدم اختصاص بودجه برنامه هاي فعاليتهاي قرآني به آموزش و پرورش

متن مادهه- دستگاههای اجرائی مندرج در این قانون و پیوست های آن مجازند تا دو درصد (2% )از بودجه هزینه ای خود را برای هم افزایی و ارتقای فعالیتها و تولیدات فرهنگی از قبیل موضوعات قرآنی, نمایشی, مطبوعاتی, رسانه ای نوین, نشر و کتاب و گردشگری اختصاص دهند. آیین نامه اجرائی این بند ظرف دو ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی )مسئول), میراث فرهنگی, گردشگری, صنایع دستی, دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت , سازمان صدا و سیما و سازمان تبلیغات اسلامی تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

 • پيشنهاد اصلاحي كارشناسي:

با توجه به راهكار 3- 1و راهكار 4-1 اجراي سند تحول بنيادين و با توجه به نياز وزارت آموزش و پرورش به فعاليتهاي پرورشي بمنظور توسعه فرهنگ قرآني در مدارس و يا برنامه ريزي آموزشي و درسي به عنوان يكي از ابزارهاي رسانه اي نقش عمده‌اي برعهده دارد انتظار مي‌رود بخشي از بودجه مذكور به آموزش و پرورش بمنظور فعاليتهاي پرورشي اختصاص يابد.

همچنين در متن ماده فوق بعد از گردشگري عنوان “فرهنگ سازی  ماموریت های دستگاه اجرایی در مدارس با تولید بسته های یادگیری مطابق با برنامه درسی مصوب یا فوق العاده”  اختصاص یابد

عدم اختصاص بودجه برنامه هاي فرهنگي ايثار و جهاد به آموزش و پرورش

متن مادهو-  به منظور توسعه و ترویج فرهنگ ایثار, شهادت و یکپارچه سازی حکمرانی در ترویج و همچنین بسط و گسترش مفهوم ایثار, جهاد, مقاومت و شهادت به عنوان سبک زندگی فاخر و مشارکت دستگاهها در این امر خطیر, کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29 )قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند, حداقل یک درصد (1%)  از اعتبارات هزینه های خود را (به استثنای فصول ۱ ,۴ و 6 )برای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و جهاد, مطابق دستورالعمل اجرائی که توسط شورای عالی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تهیه و ابلاغ میگردد, هزینه نمایند

 • پيشنهاد اصلاحي كارشناسي:

با توجه به راهكار 4-1 سند تحول بنيادين ” ایجاد سازوکارهای ترویج و نهادینه سازی فرهنگ ولایت مداری تولی و تبری،امر به معروف و نهی از منکر، روحیه جهادی و انتظار (زمینه سازی برای استقرار دولت عدل مهدوی (عج)(با تأکید بر بهره گیری از ظرفیت حوزه های علمیه و نقش الگویی معلمان واصلاح روشها “

با توجه به نياز وزارت آموزش و پرورش به فعاليتهاي پرورشي بمنظور توسعه روحیه جهادی و انتظار در مدارس و يا برنامه ريزي آموزشي و درسي به عنوان يكي از ابزارهاي رسانه اي نقش عمده‌اي برعهده دارد انتظار مي‌رود بخشي از بودجه مذكور به آموزش و پرورش بمنظور فعاليتهاي پرورشي اختصاص يابد.

عدم اختصاص بودجه برنامه هاي تحكيم خانواده به آموزش و پرورش

متن ماده ح – به منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم(۱۰) , بیستم (2۰ ), بیست و یکم (2۱ )قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران, برنامه ششم توسعه و سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه مبنی بر:”تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان”, کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5 )قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند تا یک درصد(۱ %)از اعتبارات هزینه های خود را (به استثنای فصول ۱ ,۴ و 6 )در امور مربوط به زنان, خانواده و جمعی در چارچوب دستورالعمل مشترک معاون ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده و سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نمایند.

 • پيشنهاد اصلاحي كارشناسي:

بمنظور هماهنگي با راهكار 4 در اجراي سند تحول بنيادينتقویت بنیان خانواده و کمک به افزایش سطح توانایی ها و مهارت های خانواده در ایفای نقش تربیتی متناسب با اقتضائات جامعه اسلامی با توجه به

راهكار 4 از سند تحول بنيادين و بطور خاص  راهكار 5-4 اضافه نمودن درس مدیریت و سلوک مناسب خانواده به جدول برنامه درسی دوره متوسطه در تمام رشته ها و برای تمام دانش آموزان  و همچنين راهكار 1-4  آموزش و ارتقای مدیریت خانواده در استفاده مناسب از ابزار رسانه در محیط خانواده همسو با اهداف نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی  انتظار مي‌رود بخشي از بودجه متن ماده ح،  به آموزش و پرورش با هدف تحكيم نهاد خانواده اختصاص يابد.

همچنين پيشنهاد مي شود درآمد حاصل از افزايش 10 % به حق التحرير طلاق (موضوع ردیف 160173 جدول 5 ) براي تقويت ابزار رسانه اي ذيل فعاليت هاي پرورشي و امور تربيتي دانش آموزان اختصاص داده شود.

تامين زيرساخت مدارس مناطق محروم از محل ماليات بر ارزش افزوده

 • تبصره۱۱ –مسکن و حمل ونقل (بخش اول احکام یکساله(

متن ماده ب- برای ساماندهی سکونت گاه های غیررسمی واقع در خارج از محدوده شهرها و تامین زیرساختهای لازم در این مناطق اعم از مسجد, مدرسه, پاسگاه و کلانتری, روشنایی معابر, ایستگاه های رادیویی و تلویزیونی, زیرساخت های بهداشتی, زیر ساخت تأمین آب و برق و سایر تاسیسات شهری مورد نیاز شورای برنامه ریزی و توسعه استانها مکلفند از محل عوارض ماده(39 )قانون مالیات بر ارزش افزوده, سهم این مناطق را براساس جمعی ساکن تعیین و صرف محرومیت زدایی و بهسازی همان مناطق نمایند. آیین نامه اجرایی این بند طی یکماه پس از ابلاغ قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.

 • تاييد كارشناسي در مطابقت آن با سند تحول بنيادين

با توجه به نياز و ارتقاء عدالت آموزشي  اين ماده در راستاي سند تحول بنيادين تدوين شده است.

متن ماده ه– به دستگاههای اجرایی اجازه داده میشود با رعایت ماده (۱۰ )قانون جهش تولید مسکن – مصوب ۱7/۰5/۱۴۰۰ – در سقف ردیف ذیربط مندرج در جدول شماره (5 )این قانون با اخذ مجوز از وزیر امور اقتصادی و دارایی بدون رعایت تشریفات ماده (۱۱5 )قانون محاسبات عمومی نسبت به : ۱ -فروش املاک مازاد خود اقدام و درآمد حاصله را پس از واریز به خزانه با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور صرف مأموریت های غیر هزینه ای نمایند.

 • پيشنهاد كارشناسي جهت بهره برداري از متن ماده فوق الذكر:

با توجه به راهكار 6-20 بهینه سازی بهر ه برداری از منابع مادی و فیزیکی و تبدیل به احسن کردن آنها و طراحی استانداردهای مصرف و تعبیه سازوکارهای پیشگیری از اسراف و تبذیر و راهکار7-21 اولویت بخشی به رویکرد مدیریت مجتمع های آموزشی و تربیتی به منظوراعمال مدیریت یکپارچه تربیتی در طول مدت تحصیل دانش آموزان و ایجاد فرصت بیشتر برای ارتقای فعالیت های آموزشی و تربیتی

با توجه به متن ماده ه مندرج در بودجه در جهت بهينه سازي مدارس و تبديل به احسن كردن آنها با رويكرد مجتمع‌سازي در مناطقي كه امكان تجميع مدارس داراي بافت فرسوده وجود دارد امكان اجرايي كردن دو راهكار فوق از سند تحول بنيادين را فراهم مي آورد.

تجميع ساختمانهاي اداري و آموزشي آموزش و پرورش

متن ماده ل – به منظور افزایش بهره وری دستگاههای اجرایی و افزایش رضایت مندی ارباب رجوع, به دستگاههای اجرایی اجازه داده میشود براساس ضوابط و استاندارهای موضوع ماده 39 قانون مدیریت خدمات کشوری در اجرای ماده (6 )قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) با تهاتر یا فروش اموال غیر منقول خود نسبت به تجمیع ساختمانهای پراکنده خود در تهران, استانها وشهرستانها اقدام کنند. آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی, سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

 • پيشنهاد كارشناسي جهت بهره برداري از متن ماده فوق الذكر:

با توجه به راهكار 6-20 بهینه سازی بهر ه برداری از منابع مادی و فیزیکی و تبدیل به احسن کردن آنها و طراحی استانداردهای مصرف و تعبیه سازوکارهای پیشگیری از اسراف و تبذیرمتن ماده ل مندرج در تبصره 11(بخش مسكن و حمل و نقل) بهينه سازي ساختمانهاي پراكنده اداري مي‌تواند گام موثري در جهت حذف هزينه هاي زائد در آموزش و پرورش  خواهد شد.

عدم اختصاص منابع حاصل از هدفمندي يارانه ها به آموزش و پرورش

 • تبصره14  هدفمندی )احکام یکساله(

سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است با ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به پرداخت مصارف به شرح ذیل متناسب با تحقق دریافتیها(منابع) اقدام نماید:

۱- مبلغ ششصد و نود هزار میلیارد(690.000.000.000.000) ریال باب یارانه دارو

2-  مبلغ سه میلیون و یکصد و پنجاه هزار میلیارد (3.150.000.000.000.000)ریال باب یارانه نقدی و معیشتی

3-  مبلغ چهارصد و پنجاه هزار میلیارد (450.000.000.000.000)ریال مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی)ره( و سازمان بهزیستی کشور.

4- مبلغ پانصد و شصت هزار میلیارد(560.000.000.000.000)ریال بابت یارانه نان.

5- مبلغ یک میلیون و دویست و شصت و سه هزار و یکصد و سی میلیارد (1.263.130.000.000.000) ریال بابت هزینه تولید, انتقال, توزیع و فروش و بازپرداخت تعهدات.

6-  مبلغ چهارصد و هشتاد و پنج هزار و دویست و نود میلیارد (485.290.000.000.000)ریال بابت عوارض و مالیات بر ارزش افزوده فرآوردههای نفتی و گاز طبیعی و تعهدات.

 •  عوارض شهرداریها و دهیاریها از فروش حاملهای انرژی موضوع بند )الف( ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده و پرداختیهای )مصارف( این تبصره, پس از وصول, ظرف یکماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز میشود تا با تصویب شورای برنامه ریزی استان به شهرداریها و دهیاریها پرداخت و بیست و پنج درصد(25%) آن صرف تأمین و نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری شود.
 • پيشنهاد اصلاحي كارشناسي:

با توجه به مفاد مندرج در برنامه ششم توسعه كشور به عبارت:

– ماده 27 – الف)اقدامات اقتصادی و بخشی بند 9 (تعیین شاخصهای بافتهای فرسوده و نابسامان روستایی و تهیه و اجرای طرحهای بهسازی بافتهای فرسوده در روستاهای دارای اولویت)

-ماده 27 – ب) اقدامات عمرانی زیربنایی بند 5 (تهیه و اجرای طرحهای ساماندهی و بهسازی حداقل بیست درصد (20%)روستاهای مرزی با رویکرد پدافند غیرعامل جهت توانمندسازی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی)  و همچنين راهکار 4-5  اولویت بخشی به تأمین و تخصیص منابع، تربیت نیروی انسانی کارآمد،تدوین برنامه برای رشد، توانمندسازی و مهارت آموزی، ادامه تحصیل و حمایت مادی و معنوی دانش آموزان مناطق محروم و مرزی؛

پيشنهاد مي‌شود بخشي از مصارف هدفمندي يارانه ها براي بهسازي مدارس روستايي و مرزي با رويكرد پدافند غيرعامل جهت توانمندسازي اجتماعي و مرزي مناطق محروم اختصاص يابد.

عدم اختصاص منابع حاصل از كاهش مصرف گاز و برق به آموزش و پرورش

 • تبصره ۱۵ –برق و انرژی هسته ای (بخش دوم احکامی که قابلیت دائمی شدن دارند(

متن ماده ح به دولت اجازه داده میشود تا سقف پنج درصد(5 %)از منابع حاصل از کاهش مصرف گاز و برق ناشی از پخش برنامه های فرهنگ سازی توسط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه ها (به تشخیص شرک ملی گاز و توانیر) در قالب عقد قرارداد به این سازمانها پرداخت گردد.

 • پيشنهاد اصلاحي كارشناسي:

با توجه به اينكه مدارس و يا برنامه ريزي آموزشي و درسي به عنوان يكي از ابزارهاي رسانه اي نقش عمده‌اي در فرهنگ سازي كاهش مصرف منابع عمومي برعهده دارد انتظار مي‌رود بخشي از بودجه مذكور به آموزش و پرورش بمنظور فعاليتهاي پرورشي اختصاص يابد.

عدم اختصاص منابع حاصل از ماليات مصرف سیگار به آموزش و پرورش

 • تبصره ۱7 -رفاه و سلامت (بخش اول احکام یکساله(

متن ماده ه – از ابتدای سال ۱۴۰2 به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ پانصد (5۰۰ )ریال, تولید داخل با نشان بین المللی (برند) یک هزار (1000 )ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی دویست هزار (200.000)ریال به عنوان مالیات و هر نخ سیگار وارداتی مبلغ هشت هزار (8.000 )ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان وارداتی سیصد و پنجاه هزار (350.000)ریال به عنوان حقوق ورودی دریافت تا مطابق ردیفهای این قانون برای بخش سلامت , ورزش همگانی و ورزش بانوان هزینه گردد.

 • پيشنهاد اصلاحي كارشناسي:

با توجه به اينكه مدارس و يا برنامه ريزي آموزشي و درسي به عنوان يكي از ابزارهاي رسانه اي نقش عمده‌اي در فرهنگ سازي ورزش همگاني برعهده دارد انتظار مي‌رود بخشي از بودجه مذكور به آموزش و پرورش بمنظور فعاليتهاي ورزشي اختصاص يابد.

ب) بودجه آموزش و پرورش در لایحه بودجه سال1402

آموزش و پرورش برای سال1402 ، به مبلغ2,066,809,047  میلیون ریال تنظیم شده است. كه نسبت به بودجه آموزش و پرورش در سال 1401 كه مبلغ 1.407.777.490ميليون ريال بود به ميزان 81/46درصد افزايش يافته است.در صورتی که طبق جدول 9 ( اعتبارات ردیف های متفرقه انتقال نایافته)  را نیز به میزان 324.201.000 میلیون ریال به اعتبارات مذکور اضافه نماییم میزان کل اعتبارات آموزش و پرورش به  2,391,010,047 عدد میلیون ریال میرسد که این میزان نسبت به بودجه سال 1401 به میزان 65/20 درصد رشد داشته و05/11 درصد کل مصارف بودجه عمومی دولت است. سهم بودجه آموزش و پرورش از مصارف بودجه عمومي نسبت به سال 1401 از 98/12 به 05/11 كاهش يافته است.

جدول(1) سهم بودجه آموزش و پرورش از مصارف بودجه عمومي نسبت به سال 1401

 سال 1401سال1402درصد تغييرات
مصارف بودجه عمومی دولت15.273.714.613 21.640.000.0068/41
اعتبارات آموزش و پرورش1.407.777.490047,809,2,06681/46
اعتبارات ردیفهای متفرقه انتقال نایافته (جدول 9 )574.059.100000,201,32452/43-
اعتبارات آموزش و پرورش با احتساب ردیفهای انتقال نایافته1,918,836,5902,391,010,04765/20
سهم اعتبارات آموزش و پرورش از مصارف بودجه عمومی دولت98/1205/1193/1-

از کل اعتبارات آموزش و پرورش )با احتساب ردیفهای انتقال نایافته( در لایحه بودجه سال 1402 حدود 7/93

درصد معادل  2.241.537.642میلیون ریال اعتبارات هزینه ای و 25/6درصد معادل 149.472.405 میلیون ریال تملک داراییهای سرمایه ای است.

جدول(2)سهم بودجه آموزش و پرورش از اعتبارات جدول 7 و 9

عنوان  هزينه ايتملك دارايي هاي سرمايه ايجمع كل اعتبارات
جمع اعتباراتدرصد از كلجمع اعتباراتدرصد از كل
اعتبارات جدول 71.975.537.64258/95405,271,9142/42.066.809.047
اعتبارات جدول9266.000.00005/82000,201,5895/17324.201.000
كل لايحه 14022,241,537,64275/93405,472,14925/62,391,010,047

مقايسه اعتبارات دستگاهاي آموزش و پرورش سال 1402 در مقايسه با سال 1401

جدول(3)مقایسه دستگاههای آموزش و پرورش طی سالهای 1401-1402

دستگاه هاي آموزش و پرورشسال 1401نسبت كلسال1402نسبت كل
وزارت آموزش و پرورش89,437,730068%31,691,200015%
دبيرخانه شوراي عالي آموزش وپرورش131,0000001%150,40000007%
ادارات كل آموزش و پرورش استانها1,061,000,00081%1,810,030,000089%
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي4,238,5000032%13,797,4000068%
وزارت آموزش و پرورش – كمك به تامين سرانه دانش آموزي و حمايت وارتقاء پوشش تحصيلي افراد لازم التعليم40,942,036031%49,618,827024%
سازمان مدارس غير دولتي و مركز توسعه مشاركت هاي مردمي1,526,360001%1,653,3660008%
سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان836,00000063%1,217,00000060%
وزارت آموزش و پرورش – فعاليت هاي پرورشي و امور تربيتي دانش آموزان3,644,0000027%4,319,0000021%
وزارت آموزش و پرورش – كمك به صندوق ذخيره فرهنگيان پس ازتصويب اساسنامه538,65000041%600,00000029%
دانشگاه شهيد رجائي1,803,5200013%2,650,0840013%
وزارت آموزش و پرورش -خريد خدمات آموزش عمومي و برون سپاري درآموزش هاي فني حرفه اي و كار و دانش11,647,0000089%13,836,0000068%
وزارت آموزش وپرورش – اجراي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش  4,365,0000021%
وزارت آموزش وپرورش – كيفيت بخشي به فعاليتهاي آموزشي و پرورشي و توسعه عدالت آموزشي3,500,0000026%  
سازمان ملي تعليم و تربيت كودك1,377,1000010%1,939,0000009%
سازمان نوسازي ، توسعه و تجهيز53,473,920040%75,114,500037%
دانشگاه فرهنگيان27,432,0000209%41,572,6810204%
سازمان آموزش و پرورش استثنايي2,839,0000021%4,007,5000019%
نهضت سواد آموزي3,201,2700024%3,293,6330016%
جمع كل1,307,568,086  2,028,164,391  

سرانه درآمد برای هر دانش آموز

براساس بودجه در نظر گرفته شد:

 سرانه درآمد برای هر دانش آموز تعداد كل(13.510.708) با احتساب کل اعتبارات آموزش و پرورش 97/176 میلیون ريال(6/17 ميليون تومان) مي‌باشد.

– براي هر دانش آموز استعداد درخشان به تعداد(124674) معادل 76/9 ميليون ريال(976 هزار تومان) است.

– براي هر دانش آموز استثنايي به تعداد(78.637) معادل 96/50 ميليون ريال(5 ميليون تومان) است.

– براي هر دانشجوي دانشگاه شهيد رجايي به تعداد10500 نفر معادل 39/252 ميليون ريال (25 ميليون و دويست هزار تومان)

– براي هر دانشجو و مهارت آموز دانشگاه فرهنگيان به 117475 نفر معادل 88/353 ميليون ريال (35 ميليون و سيصد هزارتومان)

-اعتبار كل براي فعاليت پرورشي  كل دانش آموزان  (13.510.708) معادل 4.319.000يعني 319.672 ريال(سي ودو هزار تومان) مي‌باشد.

برنامه پژوهشهاي علمی، کاربردي، فناوري و فن آفرینی

 با توجه به وجود سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي كه ماموريت پژوهشهاي كاربردي و عملياتي را دارا مي‌باشد اما كمتر از 50 درصد پژوهشها به اين سازمان اختصاص داده شده است در حاليكه ساير دستگاه ها ماموريت كاملا اجرايي دارند و شامل فعاليت پژوهشي نمي‌شود. 

جدول (4)اعتبار برنامه پژوهشهاي علمی، کاربردي، فناوري و فن‌آفرینی در دستگاههاي وزارت آموزش و پرورش

 سال 1402
عنوان دستگاه اصلی/ اجراییهزینه اي(میلیون ریال)سهم از کل
ستاد وزارت آموزش و پرورش69.000042%
دبیرخانه شورایعالی آموزش و پرورش13.835008%
ادارات کل آموزش و پرورش استانها1۷8.2۷5109%
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی۷8۷.320483%
سازمان مدارس غیر دولتی و مرکز توسعه مشارکتهای مردمی5.2000031%
دانشگاه شهید رجایی264.201162%
سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک140.000085%
دانشگاه فرهنگیان150.001092%
سازمان آموزش و پرورش استثنایی7.000004%
نهضت سوادآموزی14.000008%
جمع اعتبارات پژوهشهاي علمی، کاربردي، فناوري و فن آفرینی1.628.832100

ج)تحليل لايحه بودجه 1402

تعداد ردیف هاي  بودجه

در بودجه دستگاههای تابعه 1402 و جدول مصارف دستگاههای اجرایی ملی عنوان ردیفهای بودجه به عنوان دستگاه تابعه / برنامه تغییر یافته است بطوریکه 66 ردیف بودجه برای آموزش و پرورش اختصاص یافته است. به مثابه بودجه سال 1401 رديف بودجه در مقايسه با بودجه سال1400 (263 ردیف بودجه) ،از رديف بودجه كمتري برخوردار است. این بدین معنی است که در بودجه 1402 بطور مكانيكي به جزییات دراجراي بودجه پرداخته نشده است بلکه دست واحدهای آموزش و پرورش در هزینه کرد بودجه باز گذاشته شده است.  لذا ردیف بودجه در سال 1402 به مانند سال 1401 از انعطاف پذیری بالایی است اما در مقابل در صورتي كه نظارت بر چگونگي اجراي بودجه براساس شاخص هاي تعيين شده انجام نپذيرد ممکن است باعث اتلاف منابع گردد.

مشكلات نظارتي  در برنامه هاي عملياتي

در بودجه سال 1401 ، در ستون بعد از عنوان از ستون واحد بكارگيري شده است در حاليكه در بودجه 1402 از ستون شاخص استفاده شده است. اندازه‌گيري آن در قالب معيارهاي مشخص كمك به بخش نظارتي و شفافيت در اجرا مي كند. مواردي مانند نسبت، درصد و پوشش واقعي تحصيل، تعداد، نرخ باسوادي مواردي هستند كه براي گزارش دهي و پاسخگويي رويكردي مي‌دهد كه با نظارت بيشتري مي توان پيشرفت برنامه ها را ارزيابي نمود. اما آنچه كه برنامه هاي عملياتي آن ديده مي شود كلي گويي ها است كه شفافيت را تحت الشعاع خود قرار مي دهد و موجب بوجود آمدن مشكلات نظارتي در اجراي برنامه ها مي‌گردد.

بند اجراي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش

رديف بودجه شماره 127594 به عنوان اجراي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش تغيير يافته است. در رابطه با اين بند اولاً همانطور که در جدول (3) دیده میشود، با توجه به اینکه ردیف بودجه در نظر گرفته شده بجای ردیف كيفيت بخشي به فعاليتهاي آموزشي و پرورشي و توسعه عدالت آموزشي در سال گذشته قرار گرفته است اما نسبت اعتبار در نظر گرفته شده برای اجرای سند تحول بنیادین به کل اعتبار آموزش و پرورش به نسبت اعتبار ردیف سال گذشته به بودجه سال گذشته کاهشی بوده و انتظار می رود میزان آن افزایش یابد.

سه برنامه و شاخص‌ براي اجراي سند تحول بنيادين درنظر گرفته شده تا چه اندازه تبيين كننده سند تحول بنيادين مي باشد؟. براي مثال ذیل بودجه وزارت آموزش و پرورش( اجراي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش)  اجراي برنامه اي با اين عنوان ديده مي شود: برنامه هدايت، راهبري و توانمندسازي خانواده ها و كودكان، نظارت بر كودكستان ها و مراكز آموزشي نگهداري كودكان و اجراي سياستهاي قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت كه شاخص در نظر گرفته شده براي آن درصد خدمات مشاوره اي ارائه شده هدايت تحصيلي به كل دانش آموزان مشمول مي‌باشد. سئوالي كه مطرح مي‌شود اين است كه آيا صرف درصد خدمات مشاوره اي ارائه شده مي تواند تعيين كننده براي برنامه هدايت و راهبري خانواده ها باشد.

همينطور شاخص نسبت معلمان داراي شايستگي هاي عمومي، حرفه اي و تخصصي به كل معلمان تا چه اندازه مي‌تواند تعيين كننده براي برنامه “تامين، تربيت، ارزيابي، ارتقاي شايستگي ها و حمايت از منابع انساني مبتني بر ساحت هاي 6گانه سند تحول بنيادين آموزش و پرورش” باشد ؟و اين شايستگي چگونه تعيين شده است؟.

ابهام در برنامه هاي عملياتي

در برنامه هاي عملياتي تعيين شده ابهام وجود دارد و به كلي گويي پرداخته شده و تبيين كننده ماموريت اصلي و شاخص دستگاه ها نمي‌باشد بطوريكه با آن برنامه دستگاه مورد نظر بتواند در جهت اهداف حركت نمايد. براي مثال در برنامه سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان برنامه” ارتقاء كيفيت ياددهي- يادگيري دانش آموزان سرآمد با رويكرد هوشمندسازي وفناوريهاي تركيبي در ساحت هاي 6 گانه سند تحول بنيادين آموزش و پرورش” ديده شده است كه شاخص تعيين كننده براي اين برنامه عبارت است از: نسبت دانش آموزان غير سمپادي تحت پوشش برنامه هاي شناسايي و هدايت استعداد توسط سازمان سمپاد به كل واجدين شرايط.

اولا اگر برنامه ارتقاء كيفيت ياددهي- يادگيري دانش آموزان است چرا شاخص آن نسبت كمي دانش آموزان غيرسمپادي به كل واجدين شرايط.

ثانيا آيا اين برنامه تنها برنامه سازمان ملي استعدادهاي درخشان در سال 1402 بايد باشد؟ در حاليكه در راهكار 7-5 بر  طراحی و تدوین برنامه تعلیم و تربیت انعطاف پذیر، متناسب با ویژگی های شخصیتی و محیطی استعدادهای گوناگون دانش آموزان به منظور شکوفایی استعدادهای خاص و افزایش کارآمدی و مفید بودن آنها اشاره داشته است كه مي‌تواند در جهت توزيع عدالت در زمينه استعدادهاي خاص دانش‌آموزان در دستور كار سازمان سمپاد قرار گيرد.

حذف برخی بندهای بودجه‌ای در لایحه سال 1402 در مقايسه با سال 1401

 • برنامه آموزش دانش آموزان فارسي زبان خارج از كشور با رويكرد آموزشهاي تركيبي و استفاده از نيروهاي مقيم/محلي
 • برنامه حمايت از فرهنگيان، پاداش پايان خدمت بازنشستگان و كمك به صندوق ذخيره فرهنگيان
 • برنامه هدايت ، راهبري و توانمندسازي خانواده ها و كودكان، نظارت برمهدكودك ها، مراكز پيش دبستان و مراكزآموزشي نگهداري كودكان و اجراي سياستهاي قانون حمايت از خانواده وجواني جمعيت
 • برنامه آموزش آمادگي دفاعي دانش آموزان
 • برنامه سنجش و ارتقاء صلاحيت هاي عمومي، حرفه اي و تخصصي و ارزيابي كيفيت عملكرد معلمان و مديران، ارتقاي بهره وري و اجراي نظام رتبه بندي معلمان
 • برنامه مستندسازي، تبديل به احسن كردن و مولدسازي املاك و اراضي آموزش وپرورش با رعايت ملاحظات آموزشي وتربيتي
 • برنامه طراحي و پياده سازي آموزش هاي علوم و فنون نوپديد (هوش مصنوعي، نانو،بيو و…) و راهبري واجراي المپيادهاي علمي، ملي و بين المللي دانش آموزان سرآمد ، توسعه پژوهشسراها، شتاب دهنده ها و مراكز رشد دانش آموزي
 • برنامه حمايت و ارتقاي پوشش تحصيلي افراد لازم التعليم و اياب و ذهاب دانش آموزان مناطق محروم، مرزي، عشايري وحاشيه شهرها و تغذيه دانش آموزان مدارس شبانه روزي، شير و تغذيه مدارس و كمك به تأمين سرانه مدارس.
 • برنامه حمايت و ارتقاي پوشش تحصيلي افراد لازم التعليم و اياب و ذهاب دانش آموزان مناطق محروم، مرزي، عشايري وحاشيه شهرها و تغذيه دانش آموزان مدارس شبانه روزي، شير و تغذيه مدارس و كمك به تأمين سرانه مدارس

اعتبارات سازمان نوسازی مدارس کشور

در حالی که اعتبارات عمرانی دولت در لایحه بودجه سال آینده  رشد کرده اما سهم عمرانی آموزش و پرورش و اعتبارات سازمان نوسازی مدارس کشور نیز کاهش یافته که زمین‌گیر شدن پروژه‌های مدرسه سازی یکی از بدیهی‌ترین پیامدهای این شیوه بودجه‌ریزی خواهد بود.

ابهام در ايفاي تعهدات دولت در حمايت از فرهنگيان

برنامه حمايت از فرهنگيان، پاداش پايان خدمت بازنشستگان و كمك به صندوق ذخيره فرهنگيان به عنوان برنامه  تامين، تربيت، ارزيابي، ارتقاي شايستگي ها و حمايت از منابع انساني مبتني بر ساحت هاي 6 گانه سند تحول بنيادين آموزش و پرورش تغيير يافته است. بدين صورت درصد ايفاي تعهدات دولت در حمايت از فرهنگيان ابهام دارد و معيار مشخصي ندارد

کسر از حقوق دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگيان

اعتبارات دو دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی و مقایسه اعتبارات مصوب بودجه سال 1400 و لایحه بودجه سال 1401 در جدول ذیل قابل رؤیت است. آنطور که مشخص است بودجه دانشگاه فرهنگیان افزایشی 42/84 درصدی اما دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی رشد 93 / 25 داشته است.

همچنین در سال 1401 مجموع درآمد اختصاصی دانشگاه فرهنگیان 2.440.314.444 میلیون ریال معادل 76/60 درصد کل اعتبارات دانشگاه بوده است که در لایحه بودجه سال 1402 سهم درآمدهای اختصاصی در کل اعتبارات به14/66رسیده است که به معنای کم شدن سهم دانشگاه فرهنگیان از منابع عمومی و اتكای بیشتر این دانشگاه به درآمدهای اختصاصی است که همان کسر از حقوق دانشجومعلمان میباشد.

این درحالی است که در دانشگاه شهید رجایی درآمد اختصاصی در سال 1401 برابر با 350.000 میلیون ریال بوده که 63/16 درصدی از کل اعتبارات این دانشگاه است و در لایحه بودجه سال 1402 نیز سهم درآمدهای اختصاصی از کل اعتبارات 23 / 16 درصد است و تغییری نداشته است.

در نظر نگرفتن ماده 69 قانون برنامه ششم براي آموزش و پرورش

ماده 69 قانون برنامه ششم  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات )سازمان فناوری اطلاعات( با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی مکلف است با همکاری وزارت آموزش وپرورش تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه هوشمندسازی مدارس، امکان دسترسی الکترونیک )سخت افزاری- نرم افزاری و محتوا( به کتب درسی، کمک آموزشی، رفع اشکال، آزمون و مشاوره تحصیلی، بازیهای رایانه ای آموزشی، استعدادسنجی، آموزش مهارتهای حرفه ای، مهارتهای فنی و اجتماعی رابه صورت رایگان برای کلیه دانش آموزان شهرهای زیر بیست هزار نفر و روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ فراهم نماید. دولت برای تأمین هزینه های این ماده می تواند از مشارکت بخش غیردولتی استفاده نماید. هزینه های مذکور به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.در بودجه 1402 نيز به مانند بودجه سال 1401 در بخش وزارت ارتباطات بودجه اي براي اين امر در نظر نگرفته است.

در نظر نگرفتن ماده 20 قانون تأ سيس و اداره مدارس و مراکز آموز شی و پرور شی غیردولتی

با وجود تصریح قانون تأ سيس و اداره مدارس و مراکز آموز شی و پرور شی غیردولتی هیچگونه ردیف مشخصی برای آن لحاظ نشده است. لذا پيشنهاد مي شود رديفي براي اجراي ماده 20 قانون تأ سيس و اداره مدارس و مراکز آموز شی و پرور شی غیردولتی ذيل سازمان مدارس غيردولتي و توسعه مشاركتهاي مردمي پيش بيني شود و منابع آن صرف كيفيت بخشي مدارس غيردولتي در مناطق محروم گردد.

بي توجهي به مقوله تاركان تحصيل

با توجه به افزايش دانش آموزان ترك تحصيل كرده و با توجه به اينكه عمده دلايل اين موضوع به مباحث مربوط به مشكلات اجتماعي ناشي از اعتياد والدين برمي‌گردد اما در اعتبارات آموزش و پرورش ديده نشده است. لذا پيشنهاد مي‌گردد 30 درصد از منابع درآمدي حاصل از جريمه ها و ديگر وجوه ناشي از اجراي قانون مبارزه با مواد مخدر و درآمدهاي حاصل از جرايم و مجازات قانون كار موضوع رديف هاي 150102 و 150103 جدول شماره 5 به اعتبارات دستگاه اجرايي در جدول 7 با عنوان” كمك به تامين سرانه دانش آموزي و حمايت و ارتقاء پوشش تحصيلي افراد لازم التعليم” افزوده شود.

دکتر حسنی مسئول واحد اقتصاد و معیشت آموزش و پرورش کانون تربیت اسلامی

با همکاری آقای فاضلی عضو شورای مرکزی کانون تربیت اسلامی

21/11/1401

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *