مربیان امور تربیتی پیشتازان عرصه جنگ (سخت)دیروز وجنگ (نرم ) امروز

مربیان امور تربیتی از نخستین طلیعه روز های روح بخش وجان افزای انقلاب اسلامی به عنوان سربازان خط مقدم مبارزه با استکبار جهانی در سنگرهای گوناگون نقش آفرینی نموده اند وعاشقانه وخالصانه از هیچ کوشش وفدارکار ی مضایقه ودریغ نکرده اند مجاهدان ایثار گری هستند که خاموش ولی پرتوان در عرصه های مختلف مقاومت ورزیده وایستاده اند .دیروز که جنگ تحمیلی وتمام عیار استکبار جهانی سایه شوم وویرانگرش را بر میهن اسلامی ما گسترانید وصدای طبل آن در تمام کشور پیچید مربیان امور تربیتی سراسیمه وشتابان به تجهیز واماده سازی نیرو وامکانات برای مقابله پرداختند ودر کنار دانش اموزان که شاگردان پای درس انقلاب اسلامی آن ها بودند به سوی جبهه های نبرد حق علیه باطل شتافتند وچه بسا خون های استاد وشاگرد در هم آمیخت وپرواز جا ودانه ومشترک را آغاز نمودند .

نمودار های آماری در دروران دفاع مقدس نشان می دهد که 80 درصد نیرو های خطوط مقدم وخط شکنان حماسه آفرین جبهه دانش آموزان بودند وزمزمه محبت مربیان امور تربیتی دانش آموزان را به این عرصه سخت وصعب کشانید وچونان نخل های سر به فلک کشیده ایستادند وسرورد عشق سر دادندوشربت شهادت نوشیدند دیروز مربیان از آزمون سخت وطاقت فرسای دفاع مقدس پیروز وسر افراز سر بر آوردند وامروز در عرصه حساس پنهان وپیچیده جنگ نرم در سنگر مدرسه درگیر نبردی ژرف تر خطر مند تر وسامان یافته تر دشمن هستند .

در جنگ نرم امروز دشمنان زخم خورده وکینه توز اسلام وصد البته درونی ونه بیرونی – به شیوه های مرموزانه واردصحنه عمل واجرا شده اند .

الف :زیر پوستی

برای ویرانگری ونابودی دو نوع بمب داریم بمب انفجاری که با صدای مهیب ووحشتناک منفجر می شود وموج گسترده صدای آن همه جا طنین انداز می شود وبمب اسیدی که ذره ذره واندک اندک پایه های اساسی ومحور ی یک بنیان را سست لرزان ودرهم فرور یخته واز بین می برد .امروز انواع توطئه ها ووسوسه های دشمن وبه ویژه از نوع فرهنگی آن روبرو قشر نوجوان وجوان این گونه است .

ب:قطره چکانی

بر خلاف نظر برخی افراد ناآگاه وسطحی اندیش کار فرهنگی پروژه نیست بلکه پروسه است .دفعی وآنی نیست بلکه فرایندی ودر طی مراحل مختلف وبستر زمان منطقی قابل تحقق است .چنانچه منسوب به امیر مومنان حضرت علی (ع)است مراقب افکار ت باش که گفتارت می شود مراقب گفتارت باش که رفتارت می شود مراقب رفتارت باش که عادتت می شود مراقب عادتت باش که شخصیتت می شود ومراقب شخصیتت باش که سرنوشتت می شود .در دوران حساس وتعیین کننده پس از پیروزی انقلاب اسلامی که نوعی آگاهی وبیداری اسلامی در جهان اسلام به تدریج شکل گرفت ودرک توده های مسلمان مستضعف دنیا بالا رفت استکبار جهانی به شکل بسیار آرام وحتی نامریی وسنگر به سنگر وطی برنامه های کوتا ه مدت ومیان مدت وبلند مدت اهداف وبرنامه ها ی فرهنگی اجتماعی خود را پی گیری ووارد صحنه اجرایی می نماید.

ج:بهره مندی از نقاط ضعف

مدرنیسم با استفاده از امکانات وابزار گوناگون هماره در حال رصد نقاط ضعیف کاستی ونفوذ در جبهه اسلامی ومسلمانان است .ودر واقع تهاجم فرهنگی از نقاط ضعف ما واردشد در سستی ما بنیان گرفت ودر تفرقه ما جمع شد وریشه دوانید واز جمله آن ها می توان اوقات فراغت را نام برد که نقش های بسیار تعیین کننده فردی خانوادگی واجتماعی دارد .- به لحاظ عدم توانمندی وغنی سازی وپر بار نمودن آن توسط مسئولان ودستگاه های مربوط- -از پایگاه های مستمر وفعال خصم قسم خورده انقلاب اسلامی است ودر حد ی است که چنانچه پیوسته مراقبت وهوشیاری در حفظ وحراست آن نداشته باشیم نفوذ ورسوخ می نماید وانواع پلیدی ها مفاسد و انحرافات را پدید می آورند .

د:بهره مندی از استفاده های جنسی

اصولا غریز ه جنسی به لحاظ سه ویژگی که دارد از پایگاه های سترگ ودائمی شیطان وشیطان صفتان در گستره دنیا ومیدان انحراف وسقوط است وآن ها عبارتند از این که درونی است واز عمق نفس انسان ها می جوشد . توام با لذت است که این لذت نوعا افراد را به سوی خود جلب می نماید وبا مظاهر ونمادهای بیرونی وتحریک آمیز قابلیت توسعه وگسترش دارد واز این مسیر سوء استفاده فراوان نموده ومی نمایند وخواهند کرد .واز این رو به ویژه با عنصر تحریک ودر شکل ها وقالب های گوناگون که با نگاه اولیه سادترین آن در شریط کنونی ما بد حجابی وپوشیدن لباس ها وآرایه های محرک جنسی است وبا ظاهری نمایاندن در کوچه وخیابان ومحافل گوناگون آن را تعقبب می نمایند وبه قول آن اندیشمند وجامعه شناس بزرگ مسلمان : به جای آزادی سر آزادی تن را به ارمغان می آورند .

ه:استفاده از جذابیت های هنری

هنر در طول تاریخ همیشه یک شمشیر دولبه بوده است . پبامبران وپیشوایان الهی در راستای رشد وکمال انسان ها وقرب الهی به کار می برده اند وزورمداران زرمداران وتزویرمداران در عرصه فریب سلطه وبه استثمار کشانیدن انسان ها استفاده می نمایند وبیچاره انسان ها که همانند یک توپ فوتبال به هر سمت وسوی که خواسته اند ضربه زده ووارددروازه های منافع وسود های نامشروع وهنگفت دیگران می نمایند .به عنوان نمونه هما نگونه که شاید مطلع نیز باشید چنانچه در هر یک ثانیه 24 قطعه تصویر به صورت پیوسته ازجلوی چشم ما عبور می نماید خطای چشم سبب می شود که آن را به شکل فیلم وپیوسته ببینیم اصلا تصور نمی کنیم که قطعات تصویر منفعل وجدای از یکدیگر هستند وامروز صاحبان عرصه های سه گانه یاد شده یعنی زور زر وتزویر برای بهره مندی از هر گونه تبلیغ وانحراف در لابلای تصاویر فوق الذکر واقسام کالا های تبلیغی فرهنگی ضد اخلاقی و….قرار داده ودر ضمیر ناخود آگاه انسان ها وتا عمق روان آن ها نفوذ می نمایند بدون اینکه شخص کوچکترین آگاهی واطلاع مستقیمی داشته باشد .

در اندورن من خسته دل ندانم چیست که من خموش واو در فغان و غوغاست

وعزیزان به هوش !که امروز دنیای غرب ومزدوران آنان با تمام قوا وتوان وارد میدان بزرگ وسر نوشت کارزار شده است .چرا که با رشد فزایند انقلاب اسلامی همه موجودیت وحیثیت خود را در معرض خطر ونابودی می بینند وچه بسا که کوچک ترین غفلت ضعف وسستی ما می تواندبرای نسل های آینده فاجعه آفرین باشد .با همه این شرایط واوضاع واحوال وعده قطعی ومسلم الهی پیروزی نهایی حق بر باطل ونور بر ظلمت است .برای طی این مسیر سرنوشت ساز چه نیکوست که سخن گهر بار مولای متقیان اما م علی (ع)را هماره سرلوحه کار خویش قرار دهیم . آرام باش وتوکل کن آستین ها یت را بالا بزن خواهی دید که خدا قبل از تو دست هایش را با لا زده است .

ان تنصرالله ینصرکم ویثبت اقدامکم . حسین هراتی معاون پرورشی اسبق وزارت آموزش وپرورش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *