عفاف وحجاب ارتباط یا بی ارتباط ؟!

عفاف وحجاب دو عنوان یا مفهوم هستند که غالبادر گفت وگو ها و نوشته ها با هم تداعی واستفاده می شوند .آیا این دو موضوع با هم ارتباط دارند یا مستقل از یکد یگرهستند ؟

برای پاسخ به این پرسش لازم است هر دو واژه را از فرهنگ لغات مورد بررسی قرار دهیم . در کتب لغت واژه عفاف (به فتح عین)یعنی پاکدامنی پرهیز کاری وپارسایی وریشه ان عف (با فتح عین وتشدید فا)است یعنی پارسا شدن ( از چیزی )خود داری یا امتناح کردن است .در اصطلاح حالتی درونی است که بر رفتا ر وعملکرد بیرونی فرد تاثیر می گذارد .

واژه حجاب هم از ریشه حجب (به فتح سه حرف )است که معنی آن عبارت است از مانع ورود (کسی)شدن و(کسی را) از دخول باز داشتن پوشاندن مخفی کردن و در میان (دوچیز ) حایل شدن است . بنا براین کسی که دارای حجاب است با این کار از ورود کسی به موضوعی که حجاب برای آن در نظر گرفته شده است جلو گیری می کند ویا آن را با حایل قرار دادن از فرد دیگری مخفی می کند .در واقع حجاب یک عمل ورفتار عینی وبیرونی است که از یک عامل درونی که نیرووانگیزه است  بوجود می آید .

برگردیم به سوالی که مطرح شد .آیا حجاب وعفاف از یکدیگر مستقل هستند یا با هم ارتباط دارند ؟

با توضیحی که ارائه شد عفاف حالت نیرو وانگیزه درونی است که سبب رفتاری بیرونی می شود که آن حجاب است . به عبارتی باز نمایی عفاف در خارج از وجود فرد حجاب است .

برای روشن تر شدن موضوع مثالی آورده می شود فردی ممکن است گرسنه ویا تشنه بشود ممکن است به سبب شرایط خاصی مقداری این نیاز وحالت درونی را کنترل کند وبروز ندهد اما نمی تواند این خود داری  ادامه داشته باشد وسرانجام تسلیم نیروی درونی گرسنگی وتشنگی می شود . وحتی گاهی برای تامین نیاز ممکن است امنیت خود را به خطر بیندازد . همچنین زیاد پیش امده است که رفتار نامناسبی انجام داده ایم مانند رفتار پرخاشگرانه و….پس از برگشت موقعیت به حالت عادی در مقابل این سوال که چرا این عمل را انجام دادی غالبا می گویید نتوانستم خود را کنترل کنم . علت آن است که انگیزه درونی سبب رفتار بیرونی می شود .

موضوع عفاف وحجاب هم از این قاعده کلی تبعیت می کند ( باید توجه داشت همیشه موارد استثنا ءوجود دارند که نمی تواند ملاک برای قاعده کلی ویا قضاوت کلی قرار گیرد .)بنابراین کسانی که ادعا می کنند افرادی که بد حجاب ویا بی حجاب هستند ضمیری پاک دارند با این قاعده کلی سازکاری ندارد زیرا تحمل فشار درونی بسیار مشکل وسخت است ودر صورت ادامه سبب مشکل می شود .واگر حتی در شرایطی بوجود آید نمی تواند تداوم داشته باشد . بنابراین هیچکس بویژه پدران ومادران ومسئولین فرهنگی کشور نمی توانند با استدلالی که اساسی ندارد خود را قانع کنند ( یا فریب بدهند ) ودر اجرای مسئولیت خود به این بهانه که افرادی که ظاهر مناسبی ندارند افرادی عفیف هستند واین ظاهر نامناسب چندان اهمیت ندارد واز فعالیت برای کنترل آن خود داری یا سهل انگاری می کنند .

ابوالقاسم جامه بزرگ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *